اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای اسماعیل علی پور رشته زبان و ادبیات فارسی روز چهارشنبه 5 تیرماه 1398 ساعت 10:30 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

عنوان رساله: روش شناسی تاریخ ادبیات نگاری با رویکرد تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی

اساتید محترم راهنما: آقای دکتر عباس نیکبخت، خانم دکتر مریم شعبانزاده

اساتید محترم داور: خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ، آقای دکتر عبداله واثق عباسی، آقای دکتر محمد امیر مشهدی

نماینده محترم تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی محمودی 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط