اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در شیمی معدنی، خانم فاطمه قاسمی

دفاع از رساله دکتری در شیمی معدنی، خانم فاطمه قاسمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه قاسمی رشته شیمی معدنی در تاریخ دوشنبه مورخ 1398/4/3 ساعت 10 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار گردید.

عنوان رساله: سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های فلزات واسطه ردیف اول (وانادیوم،آهن،کبالت،نیکل،مس) با لیگاندهای دی کربو کسیلیک اسید و بررسی خواص بیوشیمیایی (دیابت)

اساتید راهنما: دکتر علیرضا رضوانی

استاد مشاور: دکتر خالد قاسمی

امتیاز به خبر :