اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)
  • سرکار خانم "شیما شریفی " دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روز دوشنبه 98/7/22  ساعت 5 عصردر محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان " مدلسازی ریاضی و ساخت توده پیل سوختی متانولی مستقیم به همراه مدیریت آب" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این رساله آقایان پروفسوررهبررحیمی و دکترداودمحبی و اساتید داوردکترمرتضی زیودار، دکترعبدالرضا صمیمی، دکتر فرشاد ترابی ودکتر محمد پازوکی می باشند.

 

  • سرکار خانم "روجاپرویزی مقدم " دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روز پنجشنبه 98/7/25  ساعت 2عصردر محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان " طراحی حسگر نرم داده محور برپایه پارامترهای وابسته به زمان و مدل دینامیکی مبتنی برمتغیر سودمند محلی جهت کنترل برخط کیفیت محصول در برج تقطیر" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این رساله آقایان پروفسورفرهادشهرکی و دکترجعفرصادقی و اساتید داوردکترکیانوش رزاقی، دکترمیرمحمدخلیلی پورلنگرودی، دکتر هنگامه کشاورز ودکتر امیرصرافی می باشند.
امتیاز به خبر :