اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)
  • جناب آقای "محمدراشکی" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روزپنجشنبه 98/7/25  ساعت10 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان " کاربرد المان های شش پایه بتنی باحضور سنگچین به منظور کنترل آبشستگی پایین دست سرریزهای پرش اسکی" دفاع خواهند کرد. استادراهنمای این رساله آقای دکتر مهدی اژدری مقدم ودکترمحمود شفاعی بجستان و اساتید داور دکترغلامرضاعزیزیان، دکتربهاره پیرزاده ،دکتر مسیح ذوالقدر و دکتر محمد رضامجدزاده می باشند.

 

  • جناب آقای "محمدهادی انفرادی" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روزچهارشنبه 98/7/24  ساعت 11 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان "  کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت بااستفاده از ابزارهای کنترلی آلیاژ حافظه دار " دفاع خواهند کرد. استادراهنمای این رساله دکتر محمدرضا قاسمی  و دکتر ناصرشابختی و اساتید داور دکترمحمدرضا سهرابی، دکترحامدقوهانی عرب ،دکتر سعیدرضا صباغ یزدی و دکتر بهروز عسگریان می باشند.
امتیاز به خبر :