اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برنامه کارگاه های هفته پژوهش دانشکده علوم

برنامه کارگاه های هفته پژوهش دانشکده علوم

به مناسبت هفته پژوهش برنامه کارگاهها و دوره های مهارت آموزی دانشکده علوم به پیوست قابل دریافت می باشد .

متقاضیان محترم جهت شرکت در هریک از دوره ها به سامانه tcr.usb.ac.ir مراجعه و ثبت نام بفرمایند.

لازم به توجه است که گواهی شرکت در کارگاه به کسانی اعطا خواهد شد که در سامانه ثبت نام کرده باشند و هردوره نیز ظرفیت محدودی دارد.

امتیاز به خبر :