اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه «دفاع از رساله  دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جسله دفاع از رساله دکتری آقای محمدرضا حیدری دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان « نقیضه پردازی قاسمی کرمانی بر بوستان و گلستان سعدی در نیستان وخارستان وی» باراهنمایی اساتیدمحترم سرکار خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ و جناب آقای دکتر محمدبارانی و با داوری اساتیدمحترم جناب آقای دکتر محمدامیرمشهدی، جناب آقای دکتر عبدالعلی اویسی کهخا و جناب آقای دکتر محمودعباسی و با حضور  سرکار خانم دکترمریم شعبان زاده نماینده محترم تحصیلات تکمیلی در مورخ 6 بهمن ماه 1398 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :