اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب موفقیت بی سابقه دانشجویان گروه مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد سال 99

کسب موفقیت بی سابقه دانشجویان گروه مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد سال 99

دانشجویان گروه مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد امسال باکسب رتبه های تک رقمی و دو رقمی افتخار آفرینی نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشجویان گروه مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد 1399با کسب رتبه تک رقمی و دو رقمی افتخار آفریدند. این نتیجه دردر دهه 90در دانشکده مهندسی بی سابقه است.دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ضمن تبریک به این عزیزان، توفیق هرچه بیشترشان رادرفعالیتهای علمی وپژوهشی از ایزد منان خواستار است.

اسامی این عزیزان بدین شرح است:

مجتبی فرخی – رتبه 2 نانو مواد و رتبه 12 مهندسی مواد.

زهرا عبداللهی – رتبه 19 مهندسی مواد.

محمد کرد تمینی – رتبه 56 مهندسی مواد.

امتیاز به خبر :