اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آیین ورود نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

پیرو تصمیم اتخاذ شده در جلسه‌ی شورای آموزشی دانشگاه جلسات معارفه‌ی دانشجویان نو ورود بصورت مجازی و به تفکیک هر دانشکده از روز شنبه اول آذر ماه و طبق زمانبندی اعلام شده در فایل ذیل برگزار خواهد شد.

پیرو تصمیم اتخاذ شده در جلسه‌ی شورای آموزشی دانشگاه، جلسات آیین ورود نو دانشجویان بصورت مجازی و به تفکیک هر دانشکده از روز شنبه اول آذر ماه ۱۳۹۹ و طبق زمانبندی اعلام شده ذیل برگزار خواهد شد.
 

ردیف

دانشکده

روز

ساعت

۱

مهندسی برق و کامپیوتر

شنبه ۱ آذرماه ۱۳۹۹

۲۰ تا ۲۱:۳۰

مهندسی شهید نیکبخت

۲

اقتصاد، ‌مدیریت و حسابداری

یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹

۲۰ تا ۲۱:۳۰

پردیس زاهدان و پردیس چابهار

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

۳

ادبیات و علوم انسانی

دوشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۹

۲۰ تا ۲۱:۳۰

الهیات و معارف اسلامی

۴

ریاضی،‌ آمار و علوم کامپیوتر

سه شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹

۲۰ تا ۲۱:۳۰

علوم پایه

۵

صنعت و معدن (خاش)

چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹

۲۰ تا ۲۱:۳۰

هنر و معماری

علوم تربیتی و روانشناسی


نحوه ورود به جلسه:
۱- ورود به سامانه  https://lms.usb.ac.ir با نام کاربري و کلمه عبور مرتبط با سامانه آموزش الکترونیکي
۲- ورود به درس کانال ارتباطي معاونین آموزشي و مدیران آموزشي دانشگاه با دانشجویان گرامي
۳- ورود به لینک جلسه معارفه دانشجویان نوورود دانشکده ... لینک مرتبط با دانشکده خودتان
۴- بر روی پیوستن به کلاس کلیک کنید و وارد جلسه شوید.
 

امتیاز به خبر :