اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

لیست نامزدهای عضویت در هشتمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

عباسعلی

آهنگر

ادبیات و علوم انسانی

۲ نفر

۲

محمد عثمان

حسین بر

۳

مهدی

مرتضوی

۴

محمد امیر

مشهدی

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

عیسی

ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

۱ نفر

۲

محمود

خسروی

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

حسن

میش مست نهی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

علیرضا

رضوانی

علوم

۲ نفر

۲

حمیدرضا

شاطریان

۳

موسی

علی احمد

۴

محمدنبی

گرگیج

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

محمود

شیرازی

علوم تربیتی و روانشناسی

۱ نفر

۲

مهرداد

مظاهری دشت ارژن

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

نورمحمد

یعقوبی

مدیریت و اقتصاد

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

مهدی

رضایی

مهندسی برق و کامپیوتر

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

مهدی

اژدری مقدم

مهندسی شهید نیکبخت

و

صنعت و معدن خاش

۲ نفر

۲

داوود

محبی کلهری

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در هیات ممیزه

۱

حسین

خاکپور

الهیات و معارف اسلامی

۱ نفر

۲

امیرحمزه

سالارزایی

۳

ابراهیم

نوری

 

 

براساس شیوه نامۀ برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه مصوب 1399/۱۱/۱ شورای دانشگاه:

  • کلیه اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی - آزمایشی و رسمی - قطعی شاغل به کار با مرتبه استادیار و بالاتر در این انتخابات حق رای دارند.
  • رأی گیری به صورت الکترونیکی انجام می شود. وکالت برای اخذ رأی قابل قبول نمی باشد.
  • هر عضو هیأت علمی فقط می تواند به نامزدهای دانشکده محل خدمت خود رای دهد.
  • انتخابات دانشکده مهندسی شهید نیکبخت و دانشکده صنعت و معدن خاش به طور مشترک انجام می شود.

انتخابات هشتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ روز چهارشنبه ۱۳99/۱۲/۱۳ بصورت الکترونیکی برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :