اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه هم اندیشی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی ، محلی با دانشگاه سیستان و بلوچستان

جلسه هم اندیشی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی ، محلی با دانشگاه سیستان و بلوچستان

جلسه هم اندیشی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی ، محلی با دانشگاه سیستان و بلوچستان ( توسعه آموزش بازیهای بومی ، محلی ) دیماه 1396

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط