اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق الکترونیک

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1/ 11/ 1396

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مجید قدردان

استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

عنوان رساله دکتری: طراحی موجبر و سوییچ پلاسمونی غیرخطی

رشته و گرایش: مهندسی برق، الکترونیک، فوتونیک

داوران: دکتر محمد کاظم مروج فرشی، دکتر جواد احمدی شکوه، دکتر تاصر هاتفی کرگان، دکتر احمدرضا دارائی

امتیاز به خبر :