اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی مخابرات

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 4/ 11/ 1396

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: فرشته السادات جعفری

استاد راهنما: دکتر جواد احمدی شکوه

عنوان رساله دکتری: طراحی و ساخت سنسور حساس برای اندازه گیری خواص الکتریکی روغنهای صنعتی

رشته و گرایش: مهندسی برق، مخابرات، میدان

داوران: دکتر محمد صادق ابریشمیان، دکتر مهدی شفیعی آفارانی، دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی، دکتر شهرام مهنا، دکتر حمیده دشتی خویدکی

امتیاز به خبر :