اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه

اطلاعیه
قابل توجه کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی دانشگاه
احتراما طبق بند 4 صورتجلسه شماره 408 هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 97/4/2به اطلاع می رساند
تعطیلات دانشگاه در بازه تابستان از تاریخ
97/4/11 لغایت 97/6/9
می باشد. جهت بازه فوق کلیه کارکنان محترم از تاریخ 97/4/11 لغایت 97/5/7 در سیستم چارگون درخواست مرخصی استحقاقی ارسال نمایند.

 

امتیاز به خبر :