اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

حسین آتشی
حسین آتشی
h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1397
سیدمصطفی حبیبی خراسانی
سیدمصطفی حبیبی خراسانی
smhabibi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1397
محمود ذوالفقاری
محمود ذوالفقاری
mzolfaghari@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1395
علیرضا سردشتی
علیرضا سردشتی
sardashti@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1397
یحیی كاظمی
یحیی كاظمی
kazemi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1379 1396
میثم نوروزی فر
میثم نوروزی فر
mnoroozifar@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1379 1397