اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

محمدرضا كیخا
رئیس دانشکده
محمدرضا كیخا
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1384 1399
حسین خاكپور
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
حسین خاكپور
dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1383 1399
امیرحمزه سالارزائی
مدیر گروه
امیرحمزه سالارزائی
amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد
1375 1398
خلیل حكیمی  فر
مدیر گروه
خلیل حكیمی فر
kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1395 1399
مرتضی عرفانی
مدیر گروه
مرتضی عرفانی
m.erfani@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1391 1395
مصطفی محمودی صاحبی
مدیر گروه
مصطفی محمودی صاحبی
mahmoodi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
ولی اله حسومی
مدیر گروه
ولی اله حسومی
dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1398
محبعلی آبسالان
محبعلی آبسالان
m.absalan@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1390 1396
علی اكبر نصیری
علی اكبر نصیری
draliakbarnasirii@gmail.com
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1384 1397
علیرضا حیدری نسب
علیرضا حیدری نسب
heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1387 1398
ابراهیم نوری
ابراهیم نوری
enoori@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1385 1396
محمدعلی مصلح نژاد
محمدعلی مصلح نژاد
mosleh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1383 1397
افضل بلوكی
افضل بلوكی
boluki1342@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1383 1395
رضوانه نجفی سواد رودباری
رضوانه نجفی سواد رودباری
r.najafi1342@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1387 1398
قدسیه اكبری
قدسیه اكبری
q.akbari110@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1391 1394
احسان سامانی
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1397
زهرا رخشانی
زهرا رخشانی
z-rakhshanii@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
سیدمحمدحسین موسوی
سیدمحمدحسین موسوی
drmoosavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1394 1397
غلام رضا رضوی دوست
غلام رضا رضوی دوست
r.razavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1394 1397
مهرناز گلی
مهرناز گلی
goli_m@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1392 1399
هادی زینی ملك آباد
هادی زینی ملك آباد
zeini@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1396 1397
نادر مختاری افراكتی
نادر مختاری افراكتی
dr_mokhtariafra@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1398
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
arabshahi255@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
حمید اسكندری
حمید اسكندری
dr.hamid.eskandari@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
حسین خدایار
حسین خدایار
h.khodayar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
حسن رهبر
حسن رهبر
h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1399
سجاد واعظی منفرد
سجاد واعظی منفرد
sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1397 1398
مصطفی اربابی مجاز
مصطفی اربابی مجاز
dr.arbabimojaz@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار