مدیریت

ولی اله حسومی
مدیر گروه
ولی اله حسومی
dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1398