مدیریت

مرتضی عرفانی
مدیر گروه
مرتضی عرفانی
m.erfani@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1391 1395