مدیریت گروه

ابراهیم نوری
مدیر گروه
ابراهیم نوری
enoori@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1385 1396