افراد

محسن ایرانی
محسن ایرانی
mohsen_irani@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
مربی
آرمان بهاری
آرمان بهاری
arman_bahari@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1400
خشایار دانش ناروئی
خشایار دانش ناروئی
kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1393 1399