مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

محمود شیرازی
رئیس دانشکده
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1399