کارکنان


کارکنان

کارکنان حوزه ریاست دانشکده:

خانم لیلا اصلی :  رئیس دفتر حوزه ریاست دانشکده

خانم فاطمه سرحدی : کارشناس ممیزی و فناوری دانشکده

خانم معصومه قنبری: کارشناس مجله دانشکده

آقای محمد راشکی : کارشناس مالی و حسابداری دانشکده

 کارکنان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده:

خانم حوا جان آبادی: رئیس آموزش دانشکده

خانم فریبا اسماعیلی : کارشناس گروه کارآفرینی

خانم طاهره فلاحتی : کارشناس گروه علوم اقتصادی

خانم شهربانو گنجعلی: کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم اقتصادی

خانم مرجان شاپوریان : کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی

خانم آمنه سبحانی زاده : کارشناس گروه مدیریت دولتی

خانم نسرین چاکرزهی: کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و کارشناس مدیریت بازرگانی و مالی

آقای محمد میرشکاری: کارشناس گروه حسابداری

خانم مریم راشکی : کارشناس مجله دانشکده

خانم غزال زائرمیری: کارشناس پژوهشی دانشکده