معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

حامد قوهانی عرب
معاون پژوهشی
حامد قوهانی عرب
ghohani@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1386 1399

 

 

آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

 

 

فرآیندها

    ایمیل پژوهشی دانشکده مهندسی:                  Email :research@eng.usb.ac.ir