انجمن علمی صنایع دستی


مسئول انجمن علمی صنایع دستی دانشکده هنر و معماری شاخه انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
زهرا حسین آبادی

شماره داخلی : 6483

شماره مستقیم : 31136483

فکس :

پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir