دانش آموختگان


DocumentsUSB

رویا ظریفیان صالح مکرم
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه هنر تهران _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

آیگین مردانی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1391

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

بتول معاذالهی
رشته تحصیلی کارشناسی: نقاشی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1388

تاریخ فارغ التحصیلی : 1390

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

مهدی قادر نژاد
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

بهروز الیاسی
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1386

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری علوم و تحقیقات تهران _ فلسفه هنر

مجید بهدانی
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1387

تاریخ فارغ التحصیلی : 1389

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

ایمان رئیسی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1380

تاریخ فارغ التحصیلی : 1384

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

کبری دادمحمدی
رشته تحصیلی کاردانی : حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1384

تاریخ فارغ التحصیلی : 1386

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

فرزاد شفیعی فر
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1391

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد _ تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

زهرا عباسی
رشته تحصیلی کارشناسی: نقاشی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1383

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه هنر _ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

سرور خراشادی
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : 1380

تاریخ فارغ التحصیلی : 1384

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس _ باستان شناسی

محسن دیلم صالحی
رشته تحصیلی کارشناسی : -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1388

تاریخ فارغ التحصیلی : 1390

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری علوم تحقیقات تهران _ فلسفه هنر

مصطفی سیاسر
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1385

تاریخ فارغ التحصیلی : 1388

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان _ پژوهش هنر

معصومه شاه چراغ
رشته تحصیلی کارشناسی: -

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1389

تاریخ فارغ التحصیلی : 1392

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

اکرم نوری
رشته تحصیلی کارشناسی: فرش

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : پژوهش هنر

ورودی سال : 1390

تاریخ فارغ التحصیلی : 1393

وضعیت کنونی : دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

فاطمه پرمر
رشته تحصیلی کارشناسی: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :

ورودی سال : 1392

تاریخ فارغ التحصیلی : 1396

وضعیت کنونی :

محمد اتحادی نیا
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مریم اسمعیل زائی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

تکتم افضلی کول
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

منصوره امینی
رشته تحصیلی کارشناسی : صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

امنه بیابانگرد
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

داود خسروی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

منیره خواجویی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

محمدرضا رونده
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مهری سهیلی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مهری سهیلی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

نگار عارف آخر
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

فرناز علی آبادی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

سمیه فتاحی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مریم فریدونی سروستانی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

سارا کنعانی جهان بخش
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مریم معروفیان
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

مهیا مقیمی نژاد داورانی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

سحر ملاحسینی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

محمد انور ملازائی
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

سمانه ولندیاری
رشته تحصیلی کارشناسی: صنایع دستی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۵

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۸۹

وضعیت کنونی :

عاطفه احمدی فورگ
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :

عارف استادمحمودی دو
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :

محمد جواد اسفیدانی
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :

امین اعزازی
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :

صمصام الدین اقبال
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :

مریم ابراهیمی
رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی معماری

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد : -

ورودی سال : ۱۳۸۶

تاریخ فارغ التحصیلی : ۱۳۹۰

وضعیت کنونی :