اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، خانم مریم شکوهیان

دفاع از رساله دکتری در شیمی آلی، خانم مریم شکوهیان

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری خانم مریم شکوهیان رشته شیمی آلی در تاریخ سه شنبه مورخ 1398/10/24 ساعت 10 الی 13 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار گردید.

عنوان رساله: سنتز مشتقات جدید تری آزین ها، تری آزولها و ایزوایندولینون های مشتق شده از پیریدین 2-(H)- اون ها

اساتید راهنما: دکتر نورالله حاضری و دکتر ملک طاهر مقصود لو

استاد مشاور: دکتر مجتبی لشکری

امتیاز به خبر :