اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در شیمی فیزیک، آقای ابراهیم خلیلی نیا

دفاع از رساله دکتری در شیمی فیزیک، آقای ابراهیم خلیلی نیا

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری آقای ابراهیم خلیلی نیا رشته شیمی فیزیک در تاریخ یک شنبه مورخ 1398/11/20 ساعت 10 الی 13 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار گردید.

عنوان رساله: مطالعه ویژگی های ساختاری و خواص شیمیایی برخی مشتقات بوتانوئیک اسید و تاثیر برهمکنش استکی

اساتید راهنما: دکتر علی ابراهیمی

 

امتیاز به خبر :