اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

فعالیت سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی از تاریخ 99/03/20 لغایت 99/04/20

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز سه شنبه مورخ 99/03/20 لغایت 99/04/20 فعال خواهد بود.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست