اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهید باهنر زاهدان در تاریخ 1399/12/11

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهید باهنر زاهدان در تاریخ 1399/12/11
امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط