اخبار

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

20 فروردین 1398

تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 1397/12/16 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مرتضی جان­فزا ...

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

20 فروردین 1398

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 1397/12/8 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: سید محمد حسین رنجبر...

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق کنترل

20 دی 1397

تاریخ دفاع رساله دکتری: یک شنبه 1397/10/5 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری:  حمید فصیح اس...