دانشکده ریاضیمعرفی

دانشگاه سيستان و بلوچستان در جهت ارتقاء کمي و کيفي سطح آموزش رياضيات اقدام به گسترش گروه رياضي و تاسيس دانشکده رياضي در سال ۱۳۸۶ نمود. اين دانشکده هم اکنون داراي سه گروه رياضي ،علوم کامپيوتر و آمار مي باشد.هر سال گروههاي آمار و علوم کامپيوتر در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشدو گروه رياضي در مقاطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري از طريق آزمون پذيرش دانشجو انجام مي دهند.

در حال حاضر بيش از 572 دانشجو که 331 نفر از آنها در مقطع کارشناسی و 202 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 39 نفر دیگر در مقطع دکتری در اين دانشکده مشغول به تحصيل مي باشند.