آموزش


آموزش

آقای دکتر احمد شیرخانی

معاونت محترم آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6750

آقای حسن سرحدی

رئیس آموزش دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6751

وظایف

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشكده در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره
مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی
آنها بر عهده این معاونت می باشد .
برخی از وظایف و اختیارات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
1 - همكاری با ریاست دانشكده در جهت پیشبرد فعالیتهای آموزشی دانشكده
2 - تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همكاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص ذیربط
3 - نظارت بر برگزاری فعالیتهای آموزشی در دانشكده
4 - نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
5 - اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشكده و تأمین آنها
6 - انجام امور دانشكده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشكده، برابر اختیارات تفویضی
7 - شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشكده
8 - نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
9 - تهیه گزارشهای لازم از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشكده
10 - برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیتهای آموزشی