تقویم آموزشی

1400/06/27 - 1400/10/15

شروع كلاس ها
اساتید, دانشجو

1400/06/13 - 1400/07/14
1400/06/27 - 1400/07/14

ارائه دروس نيمسال دوم در سامانه برنامه ريزي بوستان
كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

اخبار و اطلاعیه های آموزشی