معرفی گروه تاریخ

 در سال ۱۳۵3 گروه تاریخ تأسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال ۱۳۷۶ به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال ۱۳۷۶ لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می پذیرد. همچنین گروه تاریخ از سال ۱۳۸۰ تاکنون در ۴ گرایش (تاریخ ایران دوره  اسلامی -تاریخ اسلام-تاریخ ایران باستان و تاریخ عمومی جهان) و از سال 1394 در دوره کارشناسی ارشد رشتۀ زبانهای باستانی ایران دانشجو پذیرفته است و درصدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشتۀ انقلاب اسلامی و دوره دکتری تاریخ عمومی جهان است این گروه درحال حاضر دارای 12 عضو هیات علمی (3دانشیار و 9 استادیار) است.