زبان و ادبیات انگلیسی


معرفی گروه زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تأسيس و آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و ۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با تأسیس مقطع دكتری در رشته زبان شناسي همگاني موافقت به عمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي ۱۰ نفر عضو هيات علمي( ۲ نفر دانشيار، ۸ نفر استاديار ) و دو نفر كارشناس مي باشد. شایان ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه  تدریس درس عمومی زبان انگلیسی  به كليه دانشجويان را برعهده دارد.

 

دروس کارشناسی  زبان و ادبیات انگلیسی

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ----
2 12-14-204 دستور و نگارش (1) 4 اصلی ----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی -----
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یادگیری زبان 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع پیشنیاز
8 12-14-209 آوا شناسی 2 اصلی ---
9 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی ---
10 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی ---
11 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی ---
12 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی ---
13 12-14-212 درآمدی بر ادبیات  انگلیسی (1) 2 اصلی ---
14 12-14-366 بیان شفاهی داستان 2 اصلی 4/5/6
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
15 12-14-210 کلیات زبان شناسی (1) 2 اصلی ----
16

12-14-213

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (2) 2 اصلی

13

17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی ---
18 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه 2 اصلی ----
19 12-14-227 مقاله نویسی 2 اصلی ---
20 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(1) 2 اصلی ----
21 12-14-339 فنون و صناعات ادبی 2 تخصصی 4/5/6
جمع     14    

 نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
22 12-14211 کلیات زبانشناسی(2) 2 اصلی 15
23 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2) 2 تخصصی 20
24 12-14-345 زبان دوم (1) 2 تخصصی ---
25 12-14-343 ترجمه متون ادبی(1) 2 تخصصی 17/18
26 12-14-330 داستان کوتاه 2 تخصصی 4/5/6
27 12-14-336 سیری در تاریخ  ادبیات انگلیسی(1) 4 تخصصی 13/16/21
28 12-14-229 خواندن متون مطبوعاتی 2 اصلی ---
جمع     17    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
29 12-14-346 زبان دوم (2) 3 تخصصی 24
30 12-14-225 روش تدریس زبان خارجی 4 اصلی ----
31 12-14-337 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی (2) 4 تخصصی 27
32 12-14-344 ترجمه  متون ادبی (2) 2 اصلی 25
33 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 اصلی ----
34 12-14-347 اساطیر یونان و روم 2 اصلی 13/16
جمع     17    

نیم سال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
35 12-14-226 آزمون سازی زبان 2 اصلی ----
36 12-14-368 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2 تخصصی 13/16/33
37 12-14-369 ادبیات آمریکا 2 اصلی 13/16/21
38 12-14-338 مکتبهای ادبی 2 تخصصی 16/31
39 12-14-370 رکمان قرن 18و19 2 تخصصی 13/16/33
40 12-14-371 ادبیات معاصر 2 اصلی 31
41 12-14-347 زبان دوم (3) 3 تخصصی 29
42 12-14-372 رویکردهای نقد ادبی 2 تخصصی 21/31
جمع     17    

نیم سال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
43 12-14-373 پروژه کارورزی 2 اصلی 33
44 12-14-374 رمان قرن 20 2 تخصصی 13/16/33
45 12-14-375 تاریخ نقد ادبی 2 تخصصی 21/31
46 12-14-376 نمایشنامه قرون 17و20 2 تخصصی 13/16/33
47 12-14-377 ادبیات جهان 2 اصلی 31
48 12-14-342 متون برگزیده نثر ادبی 2 تخصصی 16
49 12-14-333 شعر انگلیسی 2 تخصصی 10/13/16/33
جمع     14    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ورودی 96:

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن ودرک مفاهیم (1) 4 اصلی ----
2 12-14-204 دستور نگارش (1) 4 اصلی -----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ------
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد  واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 14-14-205

دستور نگارش(2)

4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یادگیری 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-960 گفت و شنود (3) 4 اصلی 6
10 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ---
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 تخصصی -----
12 12-14-215 اصول  و روش ترجمه 2 تخصصی -----
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
13 12-14-210 کلیات زبانشناسی 2 تخصصی ---
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده انگلیسی 2 تخصصی -----
15 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 تخصصی ----
16 12-14-300 مکالمه  موضوعی 2 تخصصی 9
17 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات 2 تخصصی ------
18 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 تخصصی ------
جمع     14    

نیمسال پنجم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
19 12-14-211 کلیات زبانشناسی(2) 2 تخصصی 13
20 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 تخصصی 18
21 12-14-222 بیان شفاهی  داستان (1) 2 تخصصی ----
22 12-14-224 نامه نگاری 2 تخصصی -----
23 12-14-962 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی 15
24 12-24-217 شعر ساده 2 تخصصی -----
25 12-14-963  روانشناسی تربیتی 2 اصلی ------
جمع     14    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
26 12-174-350 زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها 2 تخصصی 19
27 12-14-228 مقاله نویسی 2 تخصصی -----
28 12-14-225 روشهای تدریس زبان انگلیسی 4 تخصصی ------
29 12-14-351 جامعه شناسی آموزش و پرورش 2 تخصصی 12
30 12-14-223

بیان شفاهی (2)

2 تخصصی 21
31 12-14-229 خواندن متون مطبوعاتی 2 تخصصی ------
32 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ------
33 12-14-961 دستور زبان پیشرفته 2 اصلی 5
جمع     16    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
34 12-14-352 تهیه مطالب درسی راهنمایی 2 تخصصی 28
35 12-14-353 تدریس عملی (1) راهنمایی 2 تخصصی 28
36 12-14-355 ترجمه متون  مطبوعاتی 2 تخصصی 31
37 12-14-356 بررسی کتابهای درسی راهنمایی 2 تخصصی 28
38 12-14-357 روش تدرسی  مهارتهای زبان  انگلیسی 4 تخصصی 28
39 12-14-358 سنجش و ارزیابی 2 تخصصی 28
40 12-14-359 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 4 تخصصی 29
جمع     18    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد  واحد نوع درس پیشنیاز
41 12-14-360 تهیه مطالب کمک آموزشی 2 تخصصی 27
42 12-14-361 تهیه مطالب درسی دبیرستان 2 تخصصی 35
43 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی -----
44 12-14-354 تدریس عملی (2) دبیرستان 2 تخصصی 35
45 12-14-362 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان 2 تخصصی 37
46 12-14-363 کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان 2 تخصصی 38
47 12-14364 دو زبانگی 2 تخصصی 38
48 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی ------
جمع     16    
 
دروس کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ورودی 97 و بعد از آن
نیمسال اول:
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن  و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگارش(1) 4 اصلی ----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ----
جمع     12    

نیم سال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یاد گیری 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-960 گفت و شنود (3) 4 اصلی 6
10 12-14-209 آواشناسی  انگلیسی 2 اصلی ----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 تخصصی ----
12 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 تخصصی ----
جمع     14   ----

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
13 12-14-210 کلیات زبانشناسی(1) 2 تخصصی ---
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده انگلیسی 2 تخصصی ---
15 12-14-218 ترجمه  متون ساده 2 تخصصی ----
16 21-14-300  مکالمه موضوعی 2 تخصصی 9
17 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات 2 تخصصی ----
18 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 تخصصی ----
جمع     12    
نیمسال پنجم:
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
19 12-14-211 کلیات زبانشناسی (2) 2 تخصصی 13
20 12-14-213 در آمدی  بر ادبیات (2) 2 تخصصی 18
21 12-14-222 بیان شفاهی  داستان (1) 2 تخصصی ----
22 12-14-225 روش های تدریس زبان  انگلیسی 4 تخصصی ----
23 12-14-217 شعر ساده 2 تخصصی ----
24 12-14-963 روانشناسی تربیتی 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
25 12-14-357 روش تدریس مهارتهای زبان انگلیسی 4 تخصصی 22
26 12-14-227 مقاله نویسی 2 تخصصی ----
27 12-14-224 نامه نگاری 2 تخصصی -----
28 12-14-962 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی 15
29 12-14-223 بیان شفاهی (2) 2 تخصصی 21
30 12-14-229 خواندن  متون مطبوعاتی 2 تخصصی ----
31 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ----
32 12-14-961 دستور زبان  پیشرفته 2 اصلی 5
جمع     18    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
33 12-14-352 تهیه مطالب  درسی راهنمایی 2 تخصصی 22
34 12-14-353 تدریس عملی (1) راهنمایی 2 تخصصی 22
35 12-14-355 ترجمعه متون  مطبوعاتی 2 تخصصی 30
36 12-14-356 بررسی کتابهای درسی راهنمایی 2 تخصصی 22
37 12-14-351 جامعه شناسی آموزش و پرورش 4 تخصصی 12
38 12-14-358 سنجش و ارزیابی 2 تخصصی 22
39 12-14-359 اصول و فلسفه  آموزش و پرورش 4 تخصصی ---
40 12-14-350 زبان شناسی مقابله ای و تحلیل خطاها 2 تخصصی 19
جمع     20    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
41 12-14-360 تهیه مطالب کمک آموزشی 2 تخصصی 26
42 12-14-361 تهیه مطالب درسی دبیرستان 2 تخصصی 34
43 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی ---
44 12-14-354 تدریس عملی (2)  دبیرستان 2 تخصصی 34
45 12-14-362 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره  دبیرستان 2 تخصصی 36
46 12-14-363 کاربرد کامپیوتر  در آموزش زبان 2 تخصصی 25
47 12-14-364 دوزبانگی 2 تخصصی 25
48 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی -----
جمع     16    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 96

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن  و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگارش(1) 4 اصلی ---
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ----
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن  و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون و یادگیری 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ----
10 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی -----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی -----
12 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 اصلی -----
13 12-14-222 بیان شفاهی داستان (1) 2 اصلی ------
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی ------
15 12-14-210 کلیات زبانشناسی (1) 2 اصلی ------
جمع     18    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
16 12-14-223 بیان شفاهی داستان (2) 2 اصلی 13
17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی -----
18 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 اصلی 12
19 12-14-224 نامه نگاری 2 اصلی ------
20 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی ------
21 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان 2 اصلی --------
22 12-14-303 نگارش فارسی 2 تخصصی فارسی عمومی
23 12-14-302 آشنایی با ادبیات  معاصر ایران 2 تخصصی فارسی عمومی
24 12-14-211 کلیات زبان شناسی(2) 2 اصلی 15
25 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخصصی 15
جمع     20    

نیمسال پنجم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
26 12-14-312 ترجمه متون مطبوعاتی (1) 2 تخصصی 17
27 12-14-322 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 تخصصی 10
28 12-14-314 ترجمه شفاهی (1) 2 تخصصی 6/11
29 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) 2 اصلی ----
30 12-14-305 ترجمه پیشرفته (1) 2 تخصصی 10/17
31 12-14-229 خواندن متوت  مطبوعاتی 2 اصلی ----
32 12-14-323 ترجمه  متون ادبی 2 تخصصی 17
33 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی -----
34 12-14-227 مقاله شناسی 2 اصلی -----
جمع     18    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
35 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده  اسلامی(2) 2 تخصصی 29
36 12-14-315 ترجمه شفاهی (2) 2 تخصصی 28
37 12-14-306 ترجمه پیشرفته (2) 2 تخصصی 30
38 12-14-318 بررسی مقابله ای ساخت جمله 2 تخصصی 24
39 12-14-310 ترجمه مکاتبات و اسناد (1) 2 تخصصی 17
40 12-14-220 اصول و روش تحقیق (1) 2 تخصصی 13/18/24
41 12-14-320 ترجمه انفرادی (1) 2 تخصصی 30
42 12-14-225 روش تدریس زبان خارجی 4 اصلی ------
جمع     18    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیش36نیاز
43 12-14-317 ترجمه نوار و فیلم 2 تخصصی 36
44 12-14-316 ترجمه شفاهی (3) 2 تخصصی 36
45 12-14-221 اصول و روش تحقیق (2) 2 تخصصی 40
46 12-14-313 ترجمه متون مطبوعاتی(2) 2 تخصصی 26
47 12-14-311 ترجمه مکاتبات و اسناد(2) 2 تخصصی 39
48 12-14-321 ترجمه انفرادی(2) 2 تخصصی 41
49 12-14-308 ترجمه متون  اقتصادی 2 تخصصی 37
50 12-14-309 ترجمه متون سیاسی 2 تخصصی 37
51 12-14-226 آزمون سازی 2 اصلی -----
جمع     18    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 97

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن ودرک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگار ش(1) 4 اصلی ---
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ---
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون و یادگیری 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ---
10 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی ----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی ----
12 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 اصلی -----
13 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی -----
14 12-14-222 بیان شفاهی داستان (1) 2 اصلی -----
15 12-14-210 کلیات زبانشناسی(1) 2 اصلی -----
جمع     18    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
16 12-14-223 بیان شفاهی داستان (2) 2 اصلی 14
17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی ----
18 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 اصلی 12
19 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی -----
20 12-14-303 نگارش فارسی 2 تخصصی فارسی عمومی
21 12-14-302 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 2 تخصصی فارسی عمومی
22 12-14-211 کلیات زبانشناسی (2) 2 اصلی 15
23 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخصصی 15

جمع : 16 واحد

نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
24 12-14-224 نامه نگاری 2 اصلی ---
25 12-14-219 کاربرد  اصطلاحات و تعبیرات زبان 2 اصلی ---
26 12-14-322 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 تخصصی 19
27 12-14-314 ترجمه شفاهی (1) 2 تخصصی 6/10
28 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده  اسلامی (1) 2 اصلی ---
29 12-141-305 ترجمه  پیشرفته (1) 2 تخصصی 17/19
30 12-14-229 خواندن  متون  مطبوعاتی 2 اصلی ----
31 12-14-323 ترجمه  متون ادبی 2 تخصصی 17
جمع     16    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
32 12-14-227 مقاله نویسی 2 اصلی ---
33 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ---
34 12-14-312 ترجمه متون  مطبوعاتی (1) 2 تخصصی 17
35 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (2) 2 تخصصی 28
36 12-14-315 ترجمه شفاهی(2) 2 تخصصی 27
37 12-14-306 ترجمه پیشرفته (2) 2 تخصصی 29
38 12-14-225 روش تدرس زبان خارجی 4 اصلی گذراندن 90 واحد
جمع     16    
نیمسال هفتم :
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
39 12-14-310 ترجمه مکاتبات  و اسناد (1) 2 تخصصی 17
40 12-14-316 ترجمه شفاهی (3) 2 تخصصی 36
41 12-14-313 ترجمه متون مطبوعاتی (2) 2 تخصصی 34
42 12-14-220 اصول و روش تحقیق (1) 2 اصلی 14/18/22
43 12-14-320 ترجمه  انفرادی (1) 2 تخصصی 29
44 12-14-318 بررسی مقابله ای ساخت جمله 2 تخصصی 22
45 12-14-308 ترجمه متون اقتصادی 2 تخصصی 37
جمع     14    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
46 12-14-311 ترجمه مکاتبات و اسناد (2) 2 تخصصی 29
47 12-14-317 ترجمه نوار و فیلم 2 تخصصی 36
48 12-14-221

اصول و روش تحقیق(2)

2 تخصصی 42
49 12-14-321 ترجمه انفرادی (2) 2 تخصصی 43
50 12-14-309 ترجمه متون  سیاسی 2 تخصصی 37
51 12-14-226 آزمون سازی 2 اصلی ---
جمع     12    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی  98 و بعد از آن

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-400 خواندن انگلیسی پایه 2 پایه -----
2 12-14-402 دستور انگلیسی پایه 2 پایه ------
3 12-14-404 مهارت های شنیداری وگفتاری پایه 2 پایه ------
4 12-14-406 مهارت های مطالعه و یادگیری 2 پایه ------
5 12-14-408 نگارش انگلیسی پایه 2 پایه ------
6 12-14-303 نگارش فارسی 2 پایه --------
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره در س نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
7 12-14-401 خواندن انگلیسی پیشرفته 2 پایه 1
8 12-14-403 دستور انگلیسی پیشرفته 2 پایه 2
9 12-14-405 مهارتهای شنیداری و گفتاری پیشرفته 2 پایه 3
10 12-14-407 فن بیان 2 پایه ---
11 12-14-409 نگارش انگلیسی پیشرفته 2 پایه 5
12 12-14-410 اصول و راهکارهای ترجمه 2 تخصصی -----
13 12-14-411 ادبیات معاصر فارسی 2 تخصصی -----
جمع     14    

نیم سال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
14 12-14-412 داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 2 تخصصی 7
15 12-14-413 مکاتبات انگلیسی 2 تخصصی 11
16 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخخصی ----
17 12-14-415 ادبیات پایداری 2 تخصصی ----
18 12-14-416 آشنایی با نثر انگلیسی 2 تخصصی ----
19 12-14-417 ترجمه و فناوری 2 تخصصی ----
20 12-14-418 زبان دوم (1) 2 اختیاری/الزامی ----
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
21 12-14-414 مبانی زبان شناسی 2 پایه ----
22 12-14-424 ویرایش فارسی 2 تخصصی 16
23 12-14-425 ترجمه متون  علوم انسانی از انگلیسی 2 تخصصی 12
24 12-14-426 خواندن  متون  رسانه ای و مطبوعاتی 2 تخصصی 7
25 12-14-427 ترجمه  اصطلاحات و عناصر فرهنگی 2 تخصصی 12/19
26 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) 2 تخصصی ---
27 12-14-419 زبان دوم (1) 2 اختیاری/ الزامی 20
28 12-14-423 آشنایی با شعر انگلیسی 2 تخصصی ------
جمع     16    

 نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
29 12-14-450 زبانشناسی کاربردی 2 تخصصی 21
30 12-14-428 ترجمه متون علوم انسانی از فارسی 2 تخصصی 23
31 12-14-431 ترجمه متون  رسانه ای و مطبوعاتی 2 تخصصی 24
32 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2) 2 تخصصی 26
33 12-14-432 ترجمه دیداری- شنیداری 2 تخصصی 12/19
34 12-14-433 اصول و روش تدریس 2 تخصصی ---
35 12-14-420 زبان دوم (3) 2 اختیاری/ الزامی 27
جمع     14    

 نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
36 12-14-440 ترجمه متون اسلامی از انگلیسی 2 تخصصی ---
37 12-14-435 روش تدریس مهارتها 2 تخصصی 34
38 12-14-436 ترجمه  شفاهی پیاپی 2 تخصصی ----
39 12-14-437 ترجمه  اسناد  رسمی 2 تخصصی 30
40 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی -----
41 12-14-421 زبان دوم (4) 2 تخصصی 35
42 12-14-438 مبانی نظری  تر جمه 2 تخصصی 29
43 12-14-429 واژه شناسی و اصطلاح شناسی 2 تخصصی 21
جمع     16    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد نوع درس پیشنیاز
44 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی 34
45 12-14-439 آشنایی با بازارترجمه 2 تخصصی ----
46 12-14-434 ترجمه متون اسلامی از فارسی 2 تخصصی 36
47 12-14-441 ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری 2 تخصصی 39
48 12-14-442 پژوهش در مطالعات ترجمه 2 تخصصی 40
49 12-14-443 ترجمه شفاهی  همزمان 2 تخصصی 38
50 12-14-422 زبان دوم (5) 2 تخصصی 41
51 12-14-430 تحلیل مقابله ای ساخت  فارسی و انگلیسی 2 اختیاری/ الزلزامی 29
جمع     16 تخصصی  

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
52 12-14-444 ترجمه تشریحی 2 تخصصی 30
53 12-14-445 حوزه های نوین ترجمه 2 تخصصی 12/19
54 12-14-446 پروژه کارورزی 2 تخصصی 39
55 12-14-447 ترجمه ادبیات 2 تخصصی 12/19
56 12-14-448 آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی 2 تخصصی 49
57 12-14-449 ترجمه متون علمی و تخصصی 2 تخصصی 12/19
جمع     12    

 توجه : دانشجویان بایستی تعداد 21 واحد دروس عمومی را در طول سنوات تحصیلی خود بگدرانند .

 

دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
1 12-14-627 آوا شناسی 2 جبرانی
2 12-14-505 اصول دستور زبان 2 جبرانی
3 12-14-501 مقدمات زبانشناسی 2 جبرانی
4 12-14-628 صرف 2 اصلی
5 12-14-629 تاریخ مطالعات زبان شناختی ایرانی و اسلامی 2 اختیاری
جمع واحدها     10  

 نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
6 12-14-601 واج شناسی 2 اصلی
7 12-14-630 نحو 2 اصلی
8 12-14-620 ساخت زبان فارسی 2 اصلی
9 12-14-800 زبانشناسی  شناختی 2 اختیاری
10 12-14-623 جامعه شناسی زبان 2 اختیاری
11 12-14-603 اصول معنی شناسی 2 اصلی
جمع واحدها     12  

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحدها نوع درس
12 12-14-632 مکاتب زبانشناسی 2 اصلی
13 12-14-631 تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 2 اصلی
14 12-14-701 شیوه استدلال نحوی 2 اختیاری
15 12-14-607 زبانشناسی تاریخی - تطبیقی 2 اختیاری
16 12-14-659 روانشناسی زبان 2 اختیاری
17 12-14-625 پایان نامه 4  

جمع واحدها: 14

در نیمسال چهارم و بعد ازآن واحد " ائامه پایان نامه " با کد 626-14-12 اخذ شود .

 

دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ورودی 99 و بعد از آن  :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس تعدادواحد  نوع درس
1 12-14-601 واج شناسی 2 اصلی
2 12-14-623 جامعه شناسی زبان 2 اختیاری
3 12-14-603 اصول معنی شناسی 2 اصلی
4 12-14-628 صرف 2 اصلی
5 12-14-629 تاریخ مطالعات زبان شناختی ایرانی و اسلامی 2 اختیاری
جمع واحدها     10  

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
6 12-14-607 زبانشناسی تاریخی - تطبیقی 2 اختیاری
7 12-141-630 نحو 2 اصلی
8 12-14-620 ساخت زبان فارسی 2 اصلی
9 12-14-800 زبانشناسی شناختی 2 اختیاری
10 12-14-659 روانشناسی زبان 2 اختیاری
جمع واحد ها     10  

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
11 12-14-632 مکاتب زبانشناسی 2 اصلی
12 12-14-631 تحلیل گفتمان  و کاربرد شناسی زبان 2 اصلی
13 12-14-701 شیوه استدلال نحوی 2 اختیاری
14 12-14-500 پایان نامه 4  
جمع واحد ها     10  

در نیمسال چهارم و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه "است .

دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی:

نیمسال اول:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-718 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان اصلی 2
2 12-14-719 روش تدریس مهارتهای زبان اصلی 2
3 12-14653 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی اصلی 2
4 12-14-801 نظریه های روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       8

نیمسال دوم:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
5 12-14-802 سنجش و ارزیابی زبان اصلی 2
6 12-14-712 تهیه و تدوین  مطالب درسی اصلی 2
7 12-14-803 درآمدی بر تحلیل گفتمان اختیاری 2
8 12-14-660 انگلیسی با اهداف ویژه اختیاری 2
9 12-14-805 زبانشناسی در آموزش زبان اختیاری 2
جمع       10

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
10 12-14-661 سمینار مسائل آموزش زبان اصلی 2
11 12-14-804 فرهنگ و هویت در آموزش زبان اختیاری 2
12 12-14-806 نظریه های جامعه شناسی زبان اختیاری 2
13 12-14-807 نگارش متون علمی دانشگاهی اختیاری 2
14 12-14-663 پایان نامه   4
جمع       12

در نیمسال چهارم  و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه " است

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد. زمان دفاع حداقل 6 ماه پس از این تاریخ است .

دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ورودی 99 و بعد از آن

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-718 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان اصلی 2
2 12-14-719 روش تدریس مهارتهای زبان اصلی 2
3 12-14-653 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی اصلی 2
4 12-14-801 نظریه های روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       8

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
5 12-14-802 سنجش و ارزیابی زبان اصلی 2
6 12-14-712 تهیه و تدوین  مطالب درسی اصلی 2
7 12-14-803 درآمدی بر تحلیل گفتمان اختیاری 2
8 12-14-660 انگلیسی با اهداف ویژه اختیاری 2
9 12-14-805 زبانشناسی در آموزش زبان اختیاری 2
جمع       10

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
10 12-14-661 سمینار مسائل آموزش زبان اصلی 2
11 12-14-804 فرهنگ و هویت در آموزش زبان اختیاری 2
12 12-14-806 نظریه های جامعه شناسی زبان اختیاری 2
13 12-14-807 نگارش متون علمی دانشگاهی اختیاری 2
14 12-14-550 پایان نامه   6
جمع       14

در نیمسال چهارم  و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه " است

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده  برسد . زمان دفاع حداقل 6 ماه پس از این تاریخ است .

دروس دکتری زبانشناسی همگانی :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-752 نظریه های نحوی پایه 2
2 12-14-750 نظریه های واج شناسی پایه 2
3 12-14-772 جامعه شناسی زبان اختیاری 2
جمع       6

نیمسال دوم:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-751 نظریه های صرف پایه 2
2 12-14-753 نظریه های معنی شناسی پایه 2
3 12-14-762 روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       6

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-755 رده شناسی زبان اختیاری 2
2 12-14-775 زبانشناسی شناختی اختیاری 2
3 12-14-767 تحلیل گفتمان اختیاری 2
جمع       6

 

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده  برسد .