زبان و ادبیات عربی


معرفی گروه زبان و ادبیات عربی

گروه زبان و ادبیات عربی در سال ۱۳۸۴ تأسیس و در اولین دوره در نوبت شبانه و در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود که هم اکنون دارای ۱۲۰ نفر دانشجو در این مقطع می باشد .همچنین در سال ۱۳۸۷ با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد این رشته موافقت به عمل آمده است و در حال حاضر52 دانشجو مشغول به تحصیل در این مقطع تحصیلی هستند.

این گروه در حال حاضر دارای 6 عضو هیأت علمی است که به تفکیک 4 نفر دارای مرتبه علمی دانشیار ویک نفر استادیار و یک  نفرمربی می باشد

سیلابس دروس کارشناسی زبان وادبیات عربی

نیمسال اول:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
1 12-36-565 نحو (1) 2 ----- تخصصی
2 12-36-566 صرف (1) 2 ---- تخصصی
3 12-36-191 آزمایشگاه (1) 2 ---- پایه
4 12-36-668 متون نظم  دوره معاصر(1) 2 ---- تخصصی
5 12-36-590 متون نثر دوره معاصر (1) 2 ---- تخصصی
6 12-36-564 متون حدیث و نهج البلاغه 2 ----- پایه
7 12-36-679 آواشناسی زبان عربی 1 ---- تخصصی
      13    

نیم سال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد پیشنیاز نوع درس  
8 12-36-567 نحو (2) 2 1 تخصصی  
9 12-36-568 صرف(2) 2 2 تخصصی  
10 12-36-194 آزمایشگاه (2) 2 3 پایه  
11 12-36-190 نگارش (1) 2 --- پایه  
12 12-36-675 متون ونظم دوره معاصر (2) 2 4 تخصصی  
13 12-36-674 متون و نثر دوره معاصر (2) 2 5 تخصصی  
14 12-36-670 تاریخ ادبیات معاصر 2 --- تخصصی  
15 12-36-559 روش تحقیق و مأخذ شناسی 2 ----

پایه

 
      16      

نیم سال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
16 12-36-569 نحو(3) 2 8 تخصصی
17 12-36-570 صرف(3) 2 9 تخصصی
18 12-36-197 آزمایشگاه (3) 2 10 پایه
19 12-36-192 گفت و شنود (1) 2 ---- پایه
20 12-36-586 تاریخ و ادبیات دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی 2 ---- تخصصی
21 12-36-669 متون  نظم و نثر دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی 2 ---- تخصصی
22 12-36-678 فقه الغة( زبانشناسی عربی ) 2 ----- تخصصی
23 12-36-560 فن ترجمه 2 ------ پایه
      16    

نیم سال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
24 12-36-575 نحو (4) 2 16 تخصصی
25 12-36-195 گفت و شنود (2) 2 19 پایه
26 12-36-193 نگارش(2) 2 11 پایه
27 12-36-577 تاریخ ادبیات دوره عباسی(1) 2 --- تخصصی
28 12-36-573 متون نظم دوره عباسی (1) 2 --- تخصصی
29 12-36-576 متون نثر دوره عباسی (1) 2 --- تخصصی
30 12-36-589 متون و نثر اندلس 2 --- تخصصی
31 12-36-561 خواندن و ترجمه  متون مطبوعاتی عربی 2 --- تخصصی
32 12-36-199 ترجمه عربی از عربی به فارسی 2 --- پایه
      18    

نیم سال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
33 12-36-580 نحو (5) 2 24 تخصصی
34 12-36-198 گفت و شنود (3) 2 25 پایه
35 12-36-196 نگارش(3) 2 26 پایه
36 12-36-581 علوم بلاغی (1)  (معانی ) 4 ---- تخصصی
37 12-36-585 تاریخ ادبیات عباسی (2) و اندلس 2 27 تخصصی

38

12-36-584 متون نظم دوره عباسی (2) 2 28 تخصصی
39 12-36-583 متون نثر دوره عباسی (2) 2 29 تخصصی
40 12-36-200 ترجمعه از فارسی به عربی 2 --- پایه
      18    

نیم سال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز نوع درس
41 12-36-587 نحو (6) 2 29 تخصصی
42 12-36-588 علوم بلاغی (2) (بیان) 4 32 تخصصی
43 12-36-579 متون نظم دوره های اسلامی و اموی 2 --- تخصصی
44 12-36-563 قرائت و ترجمه  متون  تفسیری 2 --- تخصصی
45 12-36-582 زبان تخصصی 2 ---- تخصصی
46 12-36-677 نقد ادبی 2 --- تخصصی
47 12-36-676 مکتب های ادبی 2 --- تخصصی
48 12-36-562 ترجمه قرآن کریم 2 --- پایه
      18    

نیم سال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد پیشنیاز نوع درس
49 12-36-672 نحو (7) 2 41 تخصصی
50 12-36-673 علوم بلاغی (3) ( بدیع) 2 42 تخصصی
51 12-36-574 تاریخ ادبیات  دوره جاهلی تا پایان اموی 2 -- تخصصی
52 12-36-571 متون نثر از دور ه جاهلی تا پایان اموی 2 -- تخصصی
53 12-36-572 متون نظم دوره جاهلی 2 -- پایه
54 12-36-671 ادبیات تطبیقی 2 -- تخصصی
55 12-36-578 عروض و قافیه 2 -- تخصصی
56 12-36-680 پروژخ کارورزی 2 -- تخصصی
      16    

تعداد کل واحد های دوره  135              واحد های تخصصی 81              واحدهای پایه  34                واحد های عمومی 20

لازم بذکر است  از ورودی 97 به بعد گذراندن 2 واحد درس عمومی مبانی کار آفرینی  الزامی است  و جمع واحد های عمومی 22 واحد  و تعداد واحدهای گذرانده 137 می باشد .

 

سیلابس کارشناسی ارشد ورودی 98

نیمسال اول :

شماره درس نام درس تعداد واحد نوع واحد درسی
12-36-60404 تحلیل صرفی و نحوی  متون ادبی 2 پایه
12-36-62404 تحلیل و نقد شعر و نثر  از آغاز تا پایان دوره اموی 2 تخصصی
12-36-60704 روس تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی 2 پایه
12-36-62704 تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2 تخصصی

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس تعداد واحد نوع واحد درسی
12-36-62504 تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 2 تخصصی
12-36-61204 تحلیل و نقد شعر دوره معاصر 2 تخصصی
12-36-62804 ادبیات تطبیقی 2 تخصصی
12-36-60204 تحلیل متون  ادبی با رویکرد  بلاغت قدیم و جدید 2 پایه
12-36-62604 تحلیل و نقد نثر دوره عباسی 2 تخصصی

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس تعدادواحد نوع واحد درسی
12-36-62304 تفاسیر ادبی قرآن کریم 2 پایه
12-36-62904 ادبیات مقاومت 2 اختیاری الزامی
12-36-60604 نقد و مکتب های ادبی 2 پایه
12-36-63004 ادبیات داستانی 2 اختیاری الزامی
12-36-63604 پایان نامه (1) 3 الزامی

نیمسال چهارم :

شماره درس نام درس تعداد واحد نوع واحد درسی
12-36-63704 پایان نامه (2) 3 الزامی

 دانشجو موظف است  از نیمسال پنجم به بعد  اد امه پایان نامه  با کد درس 12-36-638 را انتخاب نماید .