زبان و ادبیات فارسی


معرفی گروه زبان و ادبيات فارسي

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي در سال ۱۳۵۳ ايجاد شد. در سال ۱۳۵۷ دوره شبانه اين رشته نيز داير گرديد. در حال حاضر 88 دانشجو در مقطع كارشناسي(به صورت روزانه) مشغول به تحصيل هستند. از نيمسال اول سال تحصيلي ۸۲-۸۱ در مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دوره روزانه و شبانه دانشجو پذيرفته است كه هم اكنون 113 دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند. این گروه از مهرماه 96 نیز در مقطع کارشناسی ارشد، در دو گرایش ادبیات معاصر وادبیات روایی، دانشجو پذیرفته است. هم اکنون 9نفر در گرایش ادبیات معاصر و 11 نفر در ادبیات روایی مشغول به تحصیل می باشند.

اين گروه در حال حاضر داراي ۱۰ نفر عضو هيأت علمي (یک استاد و هشت دانشیار و یک نفر استادیار) و يك نفر كارشناس مي باشد. از اسفند۱۳۸۷ نيز شوراي گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجوي دوره دكتري اين رشته موافقت کرده است و هم اكنون 50 دانشجو مشغول به تحصيل در اين مقطع هستند.

هم اینک با گرایش های ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری و ادبیات تطبیقی دردوره کارشناسی ارشد و گشایش رشته های ادبیات حماسی ،ادبیات عرفانی و ادبیات غنایی در دوره دکتری موافقت شده است.

علاوه بر تدریس دروس تخصصی مسؤولیت آموزش درس عمومی زبان وادبیات فارسی برای دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه نیز برعهده این گروه می باشد.

 

سیلابس کارشناسی  رشته زبان و ادبیات فارسی:

نیمسال اول :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212110 دستور (1) 2 --- پایه
1212113 مرجع شناسی 2 ---- پایه
1212116 آئین نگارش و ویرایش 2 --- پایه
1212274 آشنایی با علوم قرآنی 2 --- پایه
1212244 متون نظم (1) پیشگامان نظم فارسی 3 --- اصلی
1212264 عربی (1) ( قواعد و متون ) 2 --- اصلی
1212259 متون نثر (1)  ( تاریخ بیهقی ) 2 --- اصلی
1212314 تاریخ ادبیات (1) 2 --- تخصصی

نیمسال دوم :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212114 بلاغت (1) 2   پایه
1212417 ادبیات کودک و نوجوان 2   اختیاری
1212245 متون نظم ( 2 ) شاهنامه 2   اصلی
1212263 متون نثر (2) کشف الاسرار 2   اصلی
1212265 عربی (2) 2 عربی1( قواعد و متون) اصلی
1212312 مبانی عرفان و تصوف 2   تخصصی
1214070 زبان  عمومی 3   عمومی
1212412 کارگاه ویراستاری 2   اختیاری
  تربیت بدنی 1 2   عمومی
1212315 تار یخ ادبیات  2 2 تاریخ ادبیات 1  

نیمسال سوم :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212111 دستور (2) 2 دستور 1 پایه
1212246 متون نظم (2) قسمت دوم، شاهنامه 2   اصلی
1212247 متون نظم (2)  قسمت سوم ،ناصر خسرو 2   اصلی
1212260 متون نثر (3) کلیله  و دمنه 2   اصلی
1212248 متون نظم (3)  قسمت یک شاعران ادبی حوزه خراسان 2   اصلی
1212266 عربی (3) ( قواعد  و متون ) 2 عربی 2 اصلی
1212316 تاریخ ادبیات (3) 2 تاریخ ادبیات 2 تخصصی
1212416 مقدمات  زبانشناسی 2   اختیاری
1212249 متون  نظم ( 3)  قسمت دوم - شاعران حوزه ادبی عر اق 2   اصلی

 نیمسال چهارم:

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212115 بلاغت (2) 2 بلاغات 1 پایه
1212117 عروض و قافیه 2   پایه
1212250 نظم 3 - نظامی 2   اصلی
1212418 نظریه های ادبی 2   اختیاری
1212413 کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 2   اختیاری
1212318 سبک شناسی 1 2   تخصصی
1212251 خاقانی 2   اصلی
1212253 عطار 2   اصلی
1212267 عربی 4 2 عربی 3 اصلی
1212112 تاریخ  زبان فارسی 2   پایه

نیمسال پنجم :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212419 ادبیات داستانی 2   اختیاری
1212317 تاریخ ادبیات 4 2 تاریخ ادبیات 3 تخصصی
1212268 عربی 5 2 عربی 4 اصلی
1212272 جریان شناسی  شعر معاصر 2   اصلی
1212275 کلیات نقد ادبی 2   اصلی
1212254 نظم 4 مثنوی 1 2   اصلی
1212262 نثر 4 مرصاد العباد 2   اصلی
1212270 زبان تخصصی 1 2   اصلی

نیمسال ششم :

شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز نوع درس
1212261 گلستان 2   اصلی
1212415 فیلم نامه و نمایشنامه نویسی 2   اختیاری
1212414 آشناسس با فن ترجمه 2   اختیاری
1212252 سنایی 2   اصلی
1212319 سبک شناسی 2 ( نثر ) 2 سبک شناسی 1 تخصصی
1212255 نظم 4 - مثنوی 2 2 نظم 4 - مثنوی 1 اصلی
1212256 نظم 5 - اشعار سعدی 2   اصلی
1212271 زبان تخصصی 2 2 زبان تخصصی 1 اصلی
1212273 جریان شناسی نثر 2   اصلی
1212422 متون  نظم تعلیمی 2   اختیاری

نیمسال هفتم:

شماره درس نام درس تعداد واحد یش نیاز نوع درس
  تأثیر قرآن و حدیث 2   تخصصی
         
1212257 نظم5 2   اصلی
1212269 عربی 6 2 عربی 5 اصلی
1212421 منتخب شاعران سبک عراقی 2   اختیاری
         

 

تعداد کل واحد : 139 واحد

تخصصی:                              پایه :                                  اصلی :                                   اختیاری:

دانشجویانی که معدل نیمسال آنها کمتر از 12 باشد در نیمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حد اکثر 14 واحد  می باشد و دانشجویانی که معدل نیمسال آنها حد اقل 17 باشد در نیمسال بعد می توانند تا سقف 24 واحد انتخاب نکمایند .

دانشجویان باید تربیت بدنی 1 و2 را تا نیمسال 4 انتخاب واحد نموده و بگذرانند .

گذراندن دروس فرهنگ و تمدن برای دانشجویان ورودی 90 به بعد الزامی است .

 

سیلابس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی:

نیمسال اول :

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
1212501 شاهنامه تخصصی 2
1212502 ناصر  خسرو  و سنایی تخصصی 2
1212507 کشف المحجوب و رساله قشیریه تخصصی 2
1212508 عربی (1) صرف نحو تخصصی 2
1212510 روش تحقیق در دستور زبان فارسی تخصصی 2

 

نیمسال دوم :

کددرس نام درس نوع درس تعداد واحد
1212503 خاقانی و نظامی تخصصی 2
1212504 نظم فارسی(4) مثنوی تخصصی 2
1212505 تاریخ بیهقی تخصصی 2
1212506 تاریخ جهانگشا تخصصی 2
1212514 نظم معاصر انتخابی 2

 

نیمسال سوم:

کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد
1212509 نظم و نثر عربی تخصصی 2
1212500 زبان خارجی تخصصی 2
1212516 تحقیق در معانی و بیان انتخابی 2
1212520 پایان نامه تخصصی 6
       

 

کد درس نام درس تعداد واحد
1212724 تحقیق در ادبیات غنایی 2
1212719 تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2
1212712 تحقیق در متون فارسی ( نظم ) 2
1212723 تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 2
1212711 تحقیق در متون فارسی ( نثر) 2
1212715 تحقیق در متون عرفانی و حکمی 2
1212718 بلاغت و فنون ادب 2
1212720 دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی 2
1212713 متون نظم و نثر عربی 2
1212727 رساله پایان نامه 18

 

سیلابس دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

دروس پایه :

گذراندن 6 واحد دروس پایه زیر الزامی است .

شماره عنوان تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی جمع
1 تحقیق در تحول زبان فارسی 2 32   32
2 روشهای نقد و تحلیل متن 2 32   32
3 متون نظم و نثر عربی(1) 2 32   32
  جمع 6 96   96

دروس اصلی :

گذراندن 8 واحد دروی اصلی زیر الزامی است .

شماره عنوان تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی جمع
1 تحقیق در متون نثر فارسی 2 32   32
2 تحقیق در متون نظم فارسی 2 32   32
3 تحقیق در متون حکمی عرفانی 2 32   32
4 تحقیق در ادبیات  حماسی  و قهرمانی 2 32   32
  جمع 8 128   128

 

دروس اختیاری :

شماره عنوان تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی جمع
1 تحقیق در متون غنایی 2 32   32
2 تحقیق در علوم بلاغی 2 32   32
  جمع 4 64