علوم سیاسی


گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1397 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد. این گروه با توجه به سیاست های دانشگاه، اقدام به جذب دانشجوی خارجی نیز نموده است به طوری که 2 دانشجو از مهر ماه و 14 دانشجو از بهمن ماه مشغول به تحصیل شده اند. 

دانشجویان علوم سیاسی در مقطع ارشد از سال 1397 تا نیم سال دوم 98-1399 ، 26 نفر می باشد .

از جهت عضو هیئت علمی متخصص، گروه علاوه بر اعضای هیئت علمی موجود، در حال جذب 2 هیئت علمی جدید نیز می باشد. 

دروس دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :

20 واحد درس اصلی

8 واحد درس اختیاری

4 واحد  پایان نامه

مجموع 32 واحد

لیست دروس :

دروس اصلی / 20 واحد

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس
12-28-701 سمینار مسائل کشورهای جهان سوم 2 اصلی
12-28-703 سمینار افکار سیاسی در غرب تا نیمه قرن 19 2 اصلی
12-28-705 نظریه  های مختلف در روابط بین الملل 2 اصلی
12-28-702 جامعه شناسی سیاسی 2 اصلی
12-28-707 سمینار انقلاب اسلامی و باز تاب آن برمسائل استراتژی منطقه و جهان 2 اصلی
12-28-716 سمینار جنبش های اسلامی در قرن20 و تأثیر انقلاب اسلامی بر آنها 2 اصلی
12-28-700 فقه سیاسی 2 اصلی
12-28-714 نظریه  های جدید در علم سیاست 2 اصلی
12-28-704 افکار سیاسی در ایران  وجهان اسلام 2 اصلی
12-28-706 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 اصلی
  جمع 20  

 

دروس اختیاری ( دانشجو موظف به گذراندن 8 واحد از این دروس می باشد )

کد در س نام درس تعداد واحد نوع درس
12-28-709 سمینار افکار سیاسی غر ب  از نیمه دوم  قرن 19 به بعد 2 اختیاری
12-28-722 کاربرد نظریات سیاسی در قرن  بیستم 2 اختیاری
12-28-708 سمینار مسائل مارکسیسم 2 اختیاری
12-28-006 مسائل استراتژی معاصر 2 اختیاری
12-28-007 نظریه های سیاسی اقتصادی  توسعه 2 اختیاری
12-28-008 مسائل حاد سیاسی در قرن 21 2 اختیاری
12-28-009 تحلیل اندیشه های سیاسی در غرب 2 اختیاری
12-28-724 اندیشه سیاسی در ایران معاصر 2 اختیاری
12-28-004 سمینار تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1224 تا 1357 2 اختیاری
       
       

 

پایان نامه / 4 واحد

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس
12-28-715  پایان نامه 4