اعضا هيات علمي

سید علیرضا احمدی
سید علیرضا احمدی
sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1399
علیرضا احمدی لداری
علیرضا احمدی لداری
ahmadi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1396
مهدی الله دادی
مهدی الله دادی
m_allahdadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1398
مجتبی باخرد
مجتبی باخرد
mojtaba.bakherad@yahoo.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1392 1400
حمید باغانی
حمید باغانی
h.baghani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1398
هاله تجددی
هاله تجددی
tajadodi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1397
جواد جمال زاده
جواد جمال زاده
jamalzadeh1980@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1395 1399
علی حاتمی
علی حاتمی
ahatami@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1398
فرانك حسین زاده سلجوقی
فرانك حسین زاده سلجوقی
saljooghi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1389 1396
حسین حسینی گیو
حسین حسینی گیو
giv@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1395
فرهاد حمیدی
فرهاد حمیدی
f_hamidi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1394
غلامرضا رضایی
غلامرضا رضایی
grezaei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1378 1395
پریسا رضائی
پریسا رضائی
p_rezaei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1384 1390
مرتضی سنجرانی پور
مرتضی سنجرانی پور
msanjarani@yahoo.co.uk
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1377 1396
زهرا شعبانی سیاهكلده
زهرا شعبانی سیاهكلده
zshabani@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1390 1391
امید ضابطی
امید ضابطی
o.zabeti@gmail.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1390 1397
مریم عرب عامری
مریم عرب عامری
arabameri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1387 1398
مریم علیپور كلایی
مریم علیپور كلایی
m.alipour@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1398
نادر كوهستانی
نادر كوهستانی
nader_koohestani@yahoo.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1390 1395
رحمت الله لشكری پور
رحمت الله لشكری پور
lashkari@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استاد
1378 1398
مریم مجرب
مریم مجرب
ma_mojarrab@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1392 1399
حسین محمدزاده ثانی
حسین محمدزاده ثانی
hmsdm@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1384 1397
رویا مكرونی
رویا مكرونی
royamakrooni@yahoo.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1398
حسن میش مست نهی
حسن میش مست نهی
hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استاد
1377 1398
لیلا نوری
لیلا نوری
leila_nouri@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1398