اعضا هیأت علمی

امین راحتی
امین راحتی
a.rahati@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1381 1399
شاهپور رحمانی
شاهپور رحمانی
shr@usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
مربی
1387 1391
حسن رضایی
حسن رضایی
hrezaei@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1394
احمد كاظمی
احمد كاظمی
kazemi@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
مربی
1392 1392
یحیی كرد تمندانی
یحیی كرد تمندانی
yahya.kord@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1397
محمدمهدی كیخا
محمدمهدی كیخا
keikha@cs.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1389 1398