اعضای هیأت علمی

مریم بان پروری
مریم بان پروری
banparvari@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1394
رضا دلاور
رضا دلاور
delavar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1378 1398
محمدرضا رضائی پور
محمدرضا رضائی پور
rezaeipour@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1382 1397
عباس صالحی كیا
عباس صالحی كیا
salehikia@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1386 1398
محسن غفرانی
محسن غفرانی
m_ghofrani2000@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1383 1399
محمود فاضل بخششی
محمود فاضل بخششی
fazel@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1384 1397
امید محمددوست
امید محمددوست
omid.mohammaddoust800@gmail.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مربی
1398 1398
شیلا نایبی فر
شیلا نایبی فر
shila_nayebifar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1399
مرتضی نیكوفر
مرتضی نیكوفر
nikoofar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1388 1399
مجید وحیدیان رضازاده
مجید وحیدیان رضازاده
vahidian@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1388 1399