اعضای هیأت علمی

مسعود رستمی
مسعود رستمی
mdrostami2009@yahoo.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مربی
محمود شیرازی
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1399
علی عرب
علی عرب
aliarab@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1397
علی فرنام
علی فرنام
farnam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1398
بهمن كردتمینی
بهمن كردتمینی
serdeh58@yahoo.in
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1388 1395
فرهاد كهرازئی
فرهاد كهرازئی
farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1399
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
mazaheri@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1380 1399
ثنا نوری مقدم
ثنا نوری مقدم
s.nourimoghadam@psy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1398
زهرا نیك منش
زهرا نیك منش
zahranikmanesh@yahoo.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1397