اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی دانشکده

اعظم امیری
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1399
سیدمهدی حسینی
سیدمهدی حسینی
hosseini@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1392 1397
امیر دادرس مقدم
امیر دادرس مقدم
amdadras@gmail.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1387 1399
صدراله رمضانی
صدراله رمضانی
sramezanii@gmail.com
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1400
علی سردارشهركی
علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1389 1400
علیرضا شهریاری
علیرضا شهریاری
ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
دانشیار
1389 1397
مهدی صفدری
مهدی صفدری
mahdalis@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1382 1389
پیمان گلچین
پیمان گلچین
pgolchin@science.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مربی
1387 1398
ابراهیم مرادی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1391 1397
محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1398
محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1383 1397