مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

عبدالرضا پرتابیان
مدیر گروه
عبدالرضا پرتابیان
partabian_reza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1400