مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

ناصر هاتفی كرگان
مدیر گروه
ناصر هاتفی كرگان
n.hatefi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1386 1397