اعضای هیأت علمی


هیات علمی

زهرا وظیفه
مدیر گروه
زهرا وظیفه
zahravazife@gmail.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1390 1398
علی اصغر تباوار
علی اصغر تباوار
ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397