اعضای هیأت علمی


هیات علمی

علی احمدی
علی احمدی
beniahmadi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1398
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1396
ساسان باقری
ساسان باقری
sasan_bagheri@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار