اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1392 1397
زهرا حسین آبادی
زهرا حسین آبادی
hosseinabadi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
دانشیار
1385 1398
فرزانه دادگر
فرزانه دادگر
dadgar.f@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
علیرضا طاهری
علیرضا طاهری
artaheri@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استاد
1386 1396
حبیب الله كاظم نژادی
حبیب الله كاظم نژادی
h.kazemi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
محسن كیهان پور
محسن كیهان پور
m.keyhanpoor@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1397
كامبیز مشتاق گوهری
كامبیز مشتاق گوهری
kmgohari@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399