اخبار و اطلاعیه‌ها

تسهیلات آموزشی مربوط به "مشروطی" و "زمان مجاز فراغت از تحصیل" در شرایط پاندمی کرونا

تسهیلات آموزشی مربوط به "مشروطی" و "زمان مجاز فراغت از تحصیل" در شرایط پاندمی کرونا

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1401-1400

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 1401-1400

برگزاری ترم تابستان 1400 در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی رشدیه

برگزاری ترم تابستان 1400 در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی رشدیه

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه گلستان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه گلستان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص نحوه ثبت تقاضای انتقال و میهمان توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص نحوه ثبت تقاضای انتقال و میهمان توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی وحدت

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی وحدت