اخبار و اطلاعیه‌ها

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه گلستان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه گلستان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی دانش پژوهان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص نحوه ثبت تقاضای انتقال و میهمان توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص نحوه ثبت تقاضای انتقال و میهمان توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی وحدت

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مؤسسه آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی وحدت

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه خلیج فارس

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری در دانشگاه خلیج فارس

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مرکز آموزش عالی محلات

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در مرکز آموزش عالی محلات

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزاری ترم تابستان 1400 بصورت غیرحضوری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)