تبدیل وضعیت عضو هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی


تبدیل وضعیت عضو هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

شرایط تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به شرح ذیل می باشد:

 

تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

(با حداقل 2 سال و حداکثر 5 سال سابقه رسمی آزمایشی)

مربیان

کسب 50 درصد

امتیازات مندرج در ستون های 3، 7، 8، 10، 12و 14

جدول شماره 1-6 آیین نامه ارتقای مرتبه به دانشیاری

استادیاران

کسب 65 درصد

امتیازات مندرج در جدول شماره 1-6 (به استثنای حداقل امتیازات مندرج در ستون 9) آیین نامه ارتقای مرتبه به دانشیاری

مرجع تایید کننده امتیازات

کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه

 

 

جدول 1-6 آیین نامه ارتقا

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

ستون

مجموع مواد

ماده

 4

ماده

 1-4

ماده

 3

مجموع بندهای 3-1، 3-8، 3-9،

 10-3، 12-3، 14-3

بند

 13-3

بند

 1-3

ماده

 2

بند

 3-2

بند

 2-2

بند

 2-1

ماده

 1

مواد

120

10

5

65

30

8

25

20

15

مطابق با جدول شماره 2-1

آیین  نامه ارتقاء

5

10

امتیاز

 

 

  • کسب حداقل 35 / 0 امتیاز به ازای هر نیمسال تحصیلی، موضوع بندهای ۲-۱ و ۳-۱ جداول ۲-۱ و ۳-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی، برای تبدیل وضعیت استخدامی الزامی است.
  • کسب حداقل امتیاز کیفیت تدریس (میانگین ۱۶ از ۲۰) برای عضو هیات علمی آموزشی برای تبدیل وضعیت استخدامی الزامی است.
  • کل فعالیت های افراد از ابتدای استخدام پیمانی برای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، قابل محاسبه است.
  • کسب امتیاز مربوط به ستون ۹ جدول شماره 1-6 برای تبدیل وضعیت استخدامی عضو هیأت علمی آموزشی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در دوره کارشناسی ارشد رشته متقاضی در موسسه محل خدمت است.
  • دانشیاران به صرف گذراندن حداقل ماندگاری در وضعیت رسمی آزمایشی (۲سال) و با رعایت سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می شوند.
  • بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی در تبدیل وضعیت و ارتقاء الزامی است.