کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

 دکتر نور محمد یعقوبی

استاد

مدیریت و اقتصاد

مدیریت

رئیس کمیسیون

2

 دکتر حسین یغفوری

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

جغرافیا

 

3

 دکتر مصیب پهلوانی

دانشیار

مدیریت و اقتصاد

اقتصاد

 

4

 دکتر حسین جناآبادی

استاد

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

 دکتر علیرضا رضوانی

استاد

دانشکده علوم

شیمی

رئیس کمیسیون

2

 دکتر حمیده سراوانی

دانشیار

دانشکده علوم

شیمی

 

3

 دکتر درمحمد کردی تمندانی

استاد

دانشکده علوم

زیست شناسی

 

4

 دکتر رحمت ا.. لشکری پور

استاد

دانشکده ریاضی

ریاضی

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر فرهاد شهرکی

استاد

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی شیمی

رئیس کمیسیون

2

 دکتر سید مسعود برکاتی

دانشیار

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق

 

3

 دکتر فرامرز سرحدی

دانشیار

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی مکانیک

 

4

 دکتر داود محبی کلهری

دانشیار

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

استاد

ادبیات و علوم انسانی

ادبیات فارسی

رئیس کمیسیون

2

 دکتر محمدامیر مشهدی

دانشیار

ادبیات و علوم انسانی

ادبیات فارسی

 

3

 دکتر ابراهیم نوری

دانشیار

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه

 

4

 دکتر محمدعثمان حسین بر

دانشیار

ادبیات و علوم انسانی

جامعه شناسی

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب

 

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر پرویز رضوانی مقدم

استاد

دانشگاه فردوسی

زراعت و اصلاح نباتات

رئیس کمیسیون

2

 دکتر عبدالحسین طاهری

دانشیار

دانشگاه گرگان

بیماری شناسی گیاهی

 

3

 دکتر محمود سلوکی

دانشیار

دانشگاه زابل

اصلاح و بیوتکنولوژی

 

4

 دکتر محمد رکوعی

دانشیار

دانشگاه زابل

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب

 
 

اعضای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر علیرضا طاهری

استاد

هنر و معماری

پژوهش هنر

رئیس کمیسیون

2

 دکتر سید سعید احمدی زاویه

دانشیار

دانشگاه تهران

پژوهش هنر

 

3

 دکتر مجید سرسنگی

دانشیار

دانشگاه تهران

ادبیات نمایشی

 

4

 دکتر محمدرضا حافظی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

معماری

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب